Förstudie och behovsanalys

En väl genomförd förstudie och behovsanalys är ett framgångskoncept

Börja resan in i framtiden med en fördjupad analys som belyser det tänkta projektets genomförbarhet sett till effekt, budget och tid.

Vad innehåller en förstudie och behovsanalys?

Projektets mål och syfte

Genom att göra en behovsanalys kan vi får svar på om det går att dela upp leveransen i flera delar, och börja med att lansera en MVP (skallkraven). Det innebär att man inte utvecklar produkten eller tjänsten till perfektion innan den släpps. I stället släpper man små leveranser som man sedan kan utvärdera, testa mot kund eller användare, samla in data kring och förbättra efter hand.

Teknisk genomförbarhet

Utöver att bedöma projektets övergripande genomförbarhet är det också viktigt att undersöka den tekniska aspekten. En förstudie bör analysera och bedöma om de nödvändiga tekniska resurserna finns tillgängliga och om eventuella tekniska utmaningar kan övervinnas.

Riskhantering

Förstudien bör även innehålla en analys av potentiella risker och en plan för att hantera dem. Genom att identifiera och analysera riskfaktorer tidigt kan man vidta åtgärder för att minimera eller undanröja dem, vilket i sin tur minskar risken för problem och förseningar under projektets gång.

Användarinvolvering

För att säkerställa att projektet möter användarnas behov och förväntningar kan det vara värdefullt att involvera dem i förstudien och behovsanalysen. Genom att samla in deras åsikter, behov och önskemål kan man skapa en mer användarcentrerad och framgångsrik lösning.

Kommunikation och samarbete

En förstudie bör också betona betydelsen av kommunikation och samarbete mellan olika intressenter och projektteamet. Tydlig kommunikation och en öppen dialog under förstudiefasen kan hjälpa till att skapa en gemensam vision och förståelse för projektet samt bygga starka samarbetsrelationer.

En förstudie minskar både risker och kostnader

Vi är specialister på att ta fram oberoende förstudier och behovsanalyser inför projekt och digitala förändringsarbeten. Det kan gälla allt från en ny webbplats till integration av system eller AI-projekt. Med en behovsanalys från oss kan du begränsa misstag, spara tid och sänka kostnader.

Förstudien kommer att ge svar på om projektet är genomförbart, om effekterna och nyttan är rimliga i förhållande till investeringen och vad projektet kommer att innebära för verksamheten. I förlängningen handlar det om att säkerställa att projektet bidrar med den nytta som önskas, innan du investerar och påbörjar upphandling och/eller utvecklingsarbete.