Beställarens största utmaning i digital utveckling

Att leda eller beställa digital utveckling kan vara utmanande. Beroende på erfarenhet och arbetsroll kan det vara svårt att visualisera behov, arbetsleda och följa upp vad man vill uppnå på utsatt tid och överenskommen kostnad.

Utmaningarna kan skilja sig åt beroende på om man har ett eget utvecklingsteam, jobbar mot externa byråer eller använder en hybridmodell, dvs en kombination av utvecklingsteam och extern leverantör. 

Jag vill ge mina bästa tips på hur man kan underlätta arbetet då du leder eller beställer digital utveckling. 

Samarbeta med extern byrå

Vid samarbete med extern byrå ska beställaren vara delaktig och aktiv i processen som leverantören/byrån tar fram. Leverantören å andra sidan förklarar och är tolk åt båda håll för att säkerställa att beställaren får det den vill ha på utsatt tid och till överenskommen kostnad. 

Inledningsvis måste beställare och extern byrå förstå och ha samsyn om begrepp och vad begreppen innebär i praktiken i den agila processen samt vad som förväntas av vem och när.  Det ska vara tydligt kring roller och ansvar, det vill säga vilket ansvar beställaren har kontra byrån. Man behöver också ha en nära dialog om backloggen utifrån konsekvenser som rör prioriteringar eller tillägg, för att hålla tid och kostnad enligt överenskommelse.

Ansvara för eget utvecklingsteam

Då du jobbar med eget utvecklingsteam finns det andra saker att tänka på för hur du visualiserar behov och leder ett team för att uppnå det du vill på utsatt tid och överenskommen kostnad.

Ta fram en plan för kommande sprintar som finns i teamets kalender och säkerställ att varje sprint har färdiga krav och skisser som visualiserar behoven. Behoven ska vara avstämda med intressenter och beställare. Se till att alla roller i teamet får förutsättningar att lägga tid på rätt saker utifrån planeringen. Prioritera backloggen så att teamet lägger tid på det som ger mest effekt. Arbetssättet bör löpande utvärderas genom retrospektive möten.

En kombination av eget utvecklingsteam och extern leverantör

En kombination av båda, det jag kallar “hybridmodell”, innebär att du både har ett eget utvecklingsteam och utveckling av ett eller flera system hos en extern leverantör. Samsyn är nyckelordet som balanserar arbetet i en hybridmodell.

Inledningsvis är det som sagt viktigt att bygga ett gemensamt språk, att få samsyn om begrepp som rör systemet, både hos utvecklingsteamet och leverantören. Med guidande principer och en gemensam målbild är alla med på vad som värnas om och vad som ska uppnås med tjänsten. För att behålla samsynen bör löpande avstämningar ske mellan det egna utvecklingsteamet och den extern leverantören, gärna veckovis. Då kan man även passa på att använda feedback och feedforward.

Avslutningsvis

Att motivera det egna utvecklingsteamet till ett ömsesidigt lärande under resans gång underlättar för att få ett starkt team. När du jobbar med en extern byrå är det viktigt att du som beställare är delaktig i arbetet med teamet hos den externa byrån. Kommunikation är a och o och är man noga med att ta sig tid till avstämningar och utvärderingar med alla inblandade kommer man långt oavsett om beställaren jobbar med en extern byrå eller med ett eget utvecklingsteam. 

Workshop för att bli en bättre beställare av digital utveckling