Ledarens tre största digitaliseringsmisstag

Digitalisering har på kort tid gått från något viktigt till ett nödvändigt hygienkrav. Det handlar både om intern effektivisering men också om att behålla sin konkurrenskraft som organisation, företag, myndighet eller kommun. Många organisationer har högt satta digitaliseringsmål men svårt att nå dem av olika anledningar.

Här är tre vanliga misstag som ledare gör kopplat till digital utveckling.

Misstag nr 1 – Att delegera digitaliseringen

Det första misstaget är att ledningen inte ser att frågan berör dem och delegerar digitaliseringen till organisationen. I värsta fall bara till vissa avdelningar som IT, marknad eller enheten för produktutveckling. Eventuellt kanske ledningen ger en övergripande inriktning men tar sedan ingen aktiv roll i digitaliseringsarbetet.

Konsekvensen blir ett ”myrornas krig” där ansvarsfördelningen är otydlig och ingen vet hur deras arbete förhåller sig till andra processer i organisationen. Det här brukar leda till stor frustration och eventuellt till stillestånd. Antingen får man inga effektivitetseffekter alls eller så blir det till och med sämre än innan.

Misstag nr 2 – Att hålla sig för övergripande

Även om ledningen ser sig som ansvarig för företagets övergripande digitaliseringsstrategi så är det vanligt att ledare inte tar ett tillräckligt detaljerat grepp.

Om inte ledningen tar ansvar för att prioritera digitaliseringsinitiativen och designa de nya processerna, arbetssätten och rollerna – så är det svårt att lyckas. Speciellt med tanke på att de flesta processer går tvärs funktioner.

Konsekvenserna om du som ledare inte tar greppet om hur de nya förbättrade processerna ska se ut är flera. Ni kan inte arbeta tids- och kostnadseffektivt och det blir otydligt vem som ska göra vad och när. Det finns en risk att medarbetarna krockar i onödan om de upplever sin roll på olika sätt och inte vet hur den ska fungera i ett större sammanhang.

Misstag nr 3 ­– Att inte fullfölja implementeringen

Även om ledningen definierat hur nya processer och arbetssätt ska se ut så finns det en risk att implementeringen inte fullföljs och att initiativen blir pappersprodukter.

Det finns inget som skapar så mycket förvirring som processer som inte är implementerade utan bara finns i en PowerPoint-presentation. Alla hänvisar till processerna men ingen lever efter dem och vet inte heller hur de ska fungera i praktiken. Dessutom finns ofta luckor i sådana processer eftersom man inte provat ut vilka moment som behövs i verkligheten.

VD och ledningsgrupp behöver ta ledartröjan

Ovanstående misstag gör att digitaliseringsinitiativen inte alls når sin potential. Det tar längre tid att införa förbättringar och ni får ut färre leveranser som dessutom är onödigt kostsamma. De skapar också en hel del oro och kaos bland medarbetarna.

Mitt främsta tips till VD och ledningsgrupp är att ta ledartröjan i digitaliseringsarbetet. Att på strategisk nivå sätta mål och prioritera vilka utvecklingsinitiativ som ska göras. För ledare som berörs av en process, t.ex. enhetschefer, är det viktigt att se till att medarbetarna följer den nya processen utifrån sina roller och inte går på i gamla hjulspår. Det kan till exempel innebära att ni behöver tillhandahålla kompetensutveckling för medarbetarna. Övergripande gäller det att hålla i och hålla ut.