Hur ska du tänka för att kunna prioritera rätt?

”Vi måste fixa det här för att undvika säkerhetsrisker”, säger Anders. ”Om vi inte förbättrar X i system Y så tappar vi kunder”, hävdar Marcus. ”Om vi lägger till den här funktionen så kan vi få fler medlemmar”, säger Monika. Förslagen på vad som ska utvecklas spänner ofta över stor bredd och kommer från olika håll. Hur ska du tänka för att kunna prioritera rätt?

Det är inte enkelt att hantera den komplexitet och det tempo vi lever i, så prioritering är svårt. Men det blir samtidigt allt viktigare.

Investeringarna i utveckling är ofta betydande och om investeringar ger dålig ROI, på grund av att besluten blir godtyckliga, så går väldigt mycket pengar, tid, energi och konkurrenskraft, förlorade.

Reflektionsfrågor kring ”mindset”

En aspekt som vi inte pratar så mycket om är mjuka faktorer som ”mindset” och dess påverkan på prioriteringen. Det kan vara bra att medvetandegöra hur man själv och andra ser på världen och fattar beslut.

Här är några frågor att reflektera över:

  • Hur fattar vi beslut idag?
  • Varför får något komma före något annat?
  • Har vissa personer oproportionellt stort inflytande på våra beslut?
  • Har vi orealistiskt höga förväntningar på vad vissa investeringar ska ge?
  • Ser vi till helheten eller argumenterar vi för ”vår” sak utifrån funktion?

Skapa ett bra diskussionsklimat

En förutsättning för bra prioritering är att kritiskt granska förslag och hela tiden fråga varför!

Till exempel: Varför ska vi göra detta? Hur mappar initiativet mot vår övergripande strategi? Vilken nytta ger det, för hur många och i vilken omfattning? Vad kostar det? Finns det något annat som ger högre ROI?

Individerna behöver därmed våga ifrågasätta och det är inte självklart. Det gäller att skapa ett klimat där det är ok att diskutera och föra fram olika åsikter och där alla vill nå ett gemensamt mål.

Använd en etablerad prioriteringsmodell

En annan del av lösningen är att använda olika analysverktyg och följa en etablerad prioriteringsmodell. Genom att använda en metod så blir processen strukturerad istället för ad hoc och besluten blir faktabaserade snarare än känslosamma.

I min erfarenhet är det också en fördel att etablera ett så kallat portföljråd. Det är en grupp som har till uppgift att objektivt utvärdera olika utvecklingsförslag utifrån affärsnytta och kostnad.

Portföljrådet avlastar ledningen genom att göra analysarbetet och ta fram rekommendationer. Det underlättar för ledningen som kan fatta objektiva beslut baserat på kvalificerade underlag.

I en agil organisation, är det vanligt att PO prioriterar arbetet på detaljnivå, medan ledningen prioriterar på en högre nivå och säkerställer att organisationens mål och prioriteringar stöds. Det är dock viktigt att notera att samarbetet mellan ledning och PO är avgörande för att organisationen ska kunna prioritera och utföra arbete som är mest värdefullt för verksamheten.

Avslutningsvis

Framgångsrika organisationer lägger mycket tid och fokus på att i grupp analysera problem och utmaningar. De har inställningen att olika individer med olika perspektiv bidrar till bättre beslut.

Att kombinera detta synsätt med en etablerad prioriteringsmodell och analysmetoder är, enligt min erfarenhet, nyckeln till framgång vad gäller digital utveckling.