Fyra utmaningar med att gå från projektstyrt till agilt arbetssätt

Det är sagt att vi ska jobba agilt, men verksamheten är inte mogen för det så det blir varken projektstyrt eller lättrörligt.

Införandet av agila arbetssätt kan vara en utmaning för många organisationer. Detta beror på flera faktorer, inklusive organisationens befintliga kultur, struktur och processer.

Det här är fyra vanliga utmaningar vid införandet av agilt arbetssätt i en organisation som är van att jobba traditionellt:

1. Förändring av organisationens kultur 

En av de största utmaningarna med att införa agila arbetssätt är att det kräver en förändring av organisationens kultur. Agila arbetssätt bygger på öppenhet, samarbete, flexibilitet och kontinuerlig förbättring. Detta kan stå i konflikt med en traditionell företagskultur som är mer hierarkisk, och silobaserad. För att införa agila arbetssätt behöver organisationen därför göra en kulturell förändring.

2. Agila arbetssätt vs traditionell projektledning

En annan utmaning är att agila arbetssätt kräver en annan typ av struktur än traditionell projektledning. Agila arbetssätt bygger på självorganiserande team, korta feedback-loopar och en hög grad av autonomi för teamen. Detta kan vara svårt att implementera i en organisation med en traditionell hierarkisk struktur. Organisationen behöver därför anpassa sin struktur för att stödja agila arbetssätt, vilket kräver – tid, investeringar i omstrukturering och utbildning.

3. Ledarskap som är mer coachande och stödjande

En tredje utmaning är att ett agilt arbetssätt kräver en annan typ av ledarskap. Agila arbetssätt bygger på att ledarskapet är mer coachande och stödjande, istället för att ge direktiv och vara kontrollerande. Detta kan vara svårt för ledare som är vana vid att ha fullständig kontroll över projekt och processer. Organisationen behöver därför utveckla sin ledarkompetens för att stödja agila arbetssätt.

4. Processer och verktyg

En fjärde utmaning är att agila arbetssätt kräver en annan typ av processer och verktyg. Agila arbetssätt bygger på korta iterationer, ständig feedback och kontinuerlig leverans. Detta kan stå i kontrast till organisationer som är vana vid att arbeta med längre projektledningscykler och formella dokumentationskrav. Organisationen behöver därför utveckla sin processkompetens för att stödja ett agilt arbetssätt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är införandet av agila arbetssätt en utmaning för många organisationer på grund av dess krav på kulturella, strukturella, ledarskapsmässiga och processrelaterade förändringar. För att övervinna dessa utmaningar behöver organisationen göra en aktiv ansträngning för att utbilda, förbereda och engagera sig för att skapa en miljö som stödjer en framgångsrik införande av agila arbetssätt.

Om organisationen inte är redo att arbeta agilt, kan det vara bättre att försöka införa en gradvis övergång till agil metodik i stället för att försöka implementera den över en natt.