5 steg som vässar din kravställning

Kravställning är en central del av utvecklingen av webb och IT. Om den brister kan det resultera i en mängd symptom där man inte alltid tänker på att det är kravställningen som är orsaken.

Här är fem steg som förbättrar din kravställning av funktioner på webbplatser eller tjänster med ett webbgränssnitt.

En vanlig fallgrop i löpande webb- och IT-utveckling är att inte formulera krav alls i sin beställning till leverantören, eller att göra det alltför vagt.

Många produktägare eller webbansvariga tycker inte att det är deras roll att kravställa och vet inte alltid hur de ska göra. Vissa tycker att det är upp till leverantören att göra en bra leverans och att det är leverantören som borde kravställa. Men det är ungefär som att beställa ett hus och sedan bli besviken för att det inte ser ut som du hade tänkt.

Fel leverans och risk för konflikt

Om du hastar över kravställningen får du ofta lida för det senare.

Symptomen är många:

 • Du får lägga mycket tid på att lösa problem
 • Utvecklingen försenas
 • Beställarna blir missnöjda
 • Du får sitta i många möten
 • Risken för oenighet med leverantören är stor
 • Det blir dyrt på grund av många omtag
 • Frustration uppkommer på både beställarsidan och hos leverantören
 • Det är svårt att verifiera att du fått det du beställt

Fem steg för att ställa krav

Det övergripande rådet för att bli bättre på kravställning är att fokusera på att vara specifik, tydlig och konkret. I detta avseende skiljer sig kravställning i löpande utveckling från kravställning för upphandling. Den senare ska vara grov medan den första behöver vara konkret.

Här är de fem steg du bör ta när du kravställer på utvecklingen av webbplatser eller på tjänster med ett webbgränssnitt:

1. Förstå behoven

Intervjua beställaren och övriga intressenter (stakeholders) på djupet för att förstå behoven. Kom överens om ”scopet”, det vill säga hur omfattande leveransen ska vara och vilka effekter som beställaren vill uppnå. Det finns en fördel med att göra så små leveranser som möjligt, lansera och sedan utvärdera, innan nästa leverans.

2. UX & krav

Det finns stora fördelar med att ta fram krav tillsammans med UX i intervjufasen. UX visualiserar beställarens behov och förfinar skissen efterhand behoven förtydligas. För en ovan beställare är det också lättare att förstå vad hen har beställt om det synliggörs i en skiss. Kraven ska samverka med skissen och berätta vad som händer när man t ex klickar på en knapp eller fäller ut en lista med frågor och svar.

Det är viktigt att krav och UX jobbar nära varandra. Jag har jobbat med krav tillsammans med UX där flera underliggande system har påverkats och ibland behöver kraven styra vad skissen kan visa, dvs kravaren fångar upp motstridiga krav.

Om ni inte har en UX:are internt så kanske leverantören har en som ni kan få tillgång till.

3. Formulera kraven

Det finns olika sätt att formulera kraven. Ett sätt är att ta fram en user story. En sådan formuleras enligt följande mall med tillhörande exempel:

 • Som en – ”Som en blivande medlem…”
 • Vill vad – ”vill jag ta del av vanliga frågor och svar… ”
 • Varför – ”för att ta ställning om jag vill bli medlem.

I kraven brukar jag även ha med funktionella krav, icke-funktionella krav vid behov, acceptanskriterier och designskisser. Ibland klipper jag även ut delar av skissen och kompletterar med ett funktionellt krav. Det finns inga rätt eller fel, det viktigaste är att det blir ett pedagogiskt underlag som går att följa för utvecklarna och går att testa för testarna.

Funktionella krav är krav på funktioner som möter användarnas behov. Till exempel en listning med vanliga frågor och svar om medlemskap som ska visas på webbplatsen. Icke-funktionella krav är krav på prestanda, tillgänglighet, säkerhet och liknande. Det vill säga sådant som inte relaterar till något man vill kunna göra i systemet.

4. Skriv acceptanskriterier

Acceptanskriterier är de kriterier som en funktion minst måste uppnå för att vara godkänd.

Till exempel skulle acceptanskriterierna för en lista med vanliga frågor och svar kunna vara att:

 • Frågan ska vara klickbar
 • Svaret ska fällas ut när besökaren klickar på frågan

5. Diskutera kraven med utvecklingsteamet

Det finns stora vinster med att diskutera kraven med en utvecklare, både för att förmedla behoven och för att diskutera hur behoven kan lösas. Det kan ofta leda till att man behöver skruva lite till på kraven. Den här processen hjälper er att undvika missförstånd och gör att ni hamnar rätt från början.

Sammanfattningsvis är tydliga krav en grundläggande del för att lyckas. De bidrar till att minska risken, öka produktiviteten, förbättra kvaliteten och skapa en smidigare utvecklingsprocess.