Därför behöver VD och ledning sätta sig in i utvecklingsfrågor

Den snabba tekniska utvecklingen ger enorma möjligheter. Men den ställer också nya krav på VD och ledning och på hur ni ska organisera er för att lyckas. Den ställer också krav på förmåga att välja rätt utvecklingsområden. Här är en modell som bidrar med struktur för att identifiera vad som ska digitaliseras.

Idag kan vi effektivisera interna processer på sätt som tidigare inte var möjligt. Vi kan nå ut till kunder på nya och effektiva sätt. Vi kan utveckla nya smarta funktioner och helt nya produkter och tjänster.

Digitaliseringen ger nya möjligheter att konkurrera men många känner stress över att inte kunna nyttja dessa möjligheter. Inte minst kan det vara svårt att välja vad man ska digitalisera.

6 steg i verksamhetsutveckling

Här är en klassisk modell för verksamhetsutveckling som skapar förutsättningar för att välja rätt projekt och ta dem ända fram till implementering.

 • 1. Analys av nuläge

  Vilka processer har ni idag som kan förbättras med teknik och system? Var finns flaskhalsar? Var skaver det i organisationen? Var finns potential för utveckling gentemot kunder som ger kundnytta, affärsvärde och konkurrensfördelar?

 • 2. Vision och målbild

  Rita upp en målbild av hur verksamheten (funktionen) ska se ut om några år inkluderat organisation, produkter och tjänster, processer och systemstöd.

 • 3. Prioritering och beslut

  Lista de förbättringsåtgärder som krävs för att nå målen. Prioritera möjligheterna utifrån den kostnad som krävs gentemot det affärsvärde insatsen ger. Finns det lågt hängande frukter som kan bidra till att enklare nå verksamhetsmålen?

 • 4. Kommunikation av mål och vision

  Kommunicera målen och peka ut färdriktningen i form av långsiktiga visioner. Genom att förklara vad som ska ske och vad förändringen syftar till så minskar det motstånd som ofta uppkommer vid förändring. Förutsättningarna för att alla ska kunna bidra konstruktivt ökar.

 • 5. Plan för genomförandet

  Ta fram tidsatta och realistiska planer för genomförandet med tydlig ansvarsfördelning och milstolpar. Dela upp förbättringsåtgärderna i delleveranser för att komma ut snabbare med funktioner, testa att ni är på rätt väg och ta in användarfeedback.

 • 6. Genomförande

  Designa nya processer, arbetssätt och roller på tillräckligt detaljerad nivå, så att det blir tydligt vem som gör vad och när. Arbeta tvärfunktionellt för att få med rätt kompetenser i organisationen och för att undvika silos. Se till att berörda chefer säkrar att implementeringen fullföljs. Tillhandahåll utbildning om det behövs.

Ledningen har en nyckelroll

En framgångsfaktor för att lyckas med digitalisering av en verksamhet är att VD och ledning tar en aktiv roll, snarare än delegerar utvecklingen till organisationen.

Digitaliseringen gör att verksamhetsutveckling och den digitala utvecklingen alltmer smälter samman. Därför behöver VD och ledning sätta sig in i utvecklingsfrågor – tillräckligt mycket för att kunna föra dialog, prioritera, kommunicera kring visioner och mål och säkra implementeringen.